Gratis verzending vanaf 60 € van aankoop in België
Gratis terugtrekking store
Retourneren binnen 14 dagen
Nederlands
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met GDPR/RGPD.

Wie verwerkt uw gegevens

MJ Sport SA, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 382 Rue de l'Arbre Courte Joie in 4000 Rocourt, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0436850683 verwerkt de over u verzamelde gegevens, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor elke verzameling van gegevens over u in verband met de door MJ SPORT aangeboden diensten.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

MJ SPORT verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder genoemde en nader omschreven doeleinden:

In de eerste plaats worden ze gebruikt voor het beheer van de klantenrelatie en om ons in staat te stellen beter met onze klanten te communiceren, de gebruikerservaring te optimaliseren of op verzoeken en eventuele klachten van onze klanten te reageren.

Deze verwerkingen omvatten met name:

 • Het beheer van uw toestemmingen en autorisaties met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, met name voor het elektronisch verzenden van nieuwsbrieven en commerciële uitnodigingen
 • U in staat te stellen gebruik te maken van de diensten van MJ SPORT, producten en diensten te bestellen, uw bestellingen en de facturering ervan te volgen, u aan te melden voor nieuwsbrieven, uw opmerkingen en meningen te verzamelen;
 • Het beheer van de communicatie en het toezicht op onze uitwisselingen, met name in het kader van eventuele geschillen (ook via de klantendienst die bijvoorbeeld telefonisch bereikbaar is EN deze uitwisselingen kunnen worden geregistreerd met het oog op de verbetering van de dienstverlening), het beheer van uw verzoeken in verband met de uitoefening van rechten, waaronder toegang, rectificatie en verzet, die u geniet op grond van de verordening betreffende persoonsgegevens
 • Het beheer van het risico van frauduleus gebruik van uw gegevens of diensten waartoe u via MJ SPORT toegang heeft; afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde controles, kan MJ SPORT alle maatregelen nemen die zij nuttig acht voor de veiligheid van uw gegevens en onze informatiesystemen die worden gebruikt voor het gebruik van MJ SPORT, alsmede voor de verdediging van haar belangen. Waar nodig kunnen deze maatregelen leiden tot het opschorten van uw toegang tot MJ SPORT en uw online account het beheer van door leveranciers geïnitieerde terugroepacties van producten of het verzenden van diverse informatie of documenten die hiermee verband houden
 • Om het bewijsmateriaal te traceren en te beheren dat MJ SPORT moet rapporteren in toepassing van haar wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor behoeften met betrekking tot het beheer van rechtszaken
 • Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteiten van MJ SPORT (bijv.: om te antwoorden op verzoeken van de belastingautoriteiten).

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitvoeren van operaties met betrekking tot commerciële prospectie, of studies ter verbetering van de kennis van de klant en diensten die MJ SPORT aan haar klanten kan bieden. Uw gegevens zullen dus waarschijnlijk worden gebruikt, met inachtneming van de vereiste machtigingen die u ons eventueel hebt gegeven:

 • om u promotionele berichten of advertenties te sturen, gepersonaliseerd of niet, per post of elektronisch inclusief via mobiele meldingen, volgens uw profiel,
 • om uw gebruik van de diensten te analyseren (met name uw online browsen en uw reacties op e-mails), zodat wij u beter kunnen leren kennen, het belang dat de aangeboden diensten en de berichten die wij u sturen kunnen waarderen, en u aanbiedingen, inhoud en diensten kunnen aanbieden die zijn afgestemd op uw profiel; deze analyses zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de machtigingen die u ons eventueel hebt gegeven, met name in het geval van het gebruik van cookies of andere tracers.
 • Voor commerciële prospectieactiviteiten die verband houden met profilering en die zijn gebaseerd op de toestemming van de bij de verwerking betrokken persoon, kan deze laatste zijn toestemming te allen tijde intrekken, met dien verstande dat dit de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking heeft plaatsgevonden, niet ter discussie stelt.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van technische bewerkingen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, voor de hierin vermelde doeleinden. Dit omvat:

 • technische verrichtingen in verband met adrescorrecties;
 • de toekenning van een digitale identificatiecode die aan uw gegevens is gekoppeld, zodat wij met u kunnen communiceren via verschillende digitale communicatiemedia (websites en mobiele applicaties, sociale netwerken), onder meer om u gerichte reclame te sturen,
 • technische, organisatorische of cyberbeveiligingsactiviteiten in verband met de opsporing van anomalieën en de beveiliging van uw gegevens, alsmede van onze informatiesystemen van waaruit uw gegevens worden verwerkt.

Waarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats?

Uw gegevens kunnen om een of meer van de volgende redenen worden verwerkt:

 • omdat het noodzakelijk is om de diensten van MJ SPORT te kunnen leveren.
 • als onderdeel van een overeenkomst die u mogelijk hebt gesloten, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen met u te communiceren over onze aanbiedingen en producten of die van derden adverteerders
 • met betrekking tot de belangen, vrijheden en fundamentele rechten van personen die geregistreerd zijn bij de diensten van MJ SPORT omdat het noodzakelijk is om ons of onze partners in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven, zoals het opbouwen van klantentrouw, het optimaal beheren van onze relatie met onze klanten, hen beter leren kennen en onze producten en diensten bij hen promoten of het bestrijden van fraude en het verzekeren van onze verdediging in geval van een geschil.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die in het MJ SPORT-kader worden verwerkt, zijn afgeleid:

 • van uw inschrijving: gegevens op het inschrijfformulier zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens
 • van het gebruik van de diensten van MJ SPORT, zoals uw aankopen, direct in de winkel of online: gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd en geverifieerd (verbindingslogs, IP-adres), gegevens met betrekking tot aankopen, plaatsen en tijdstippen van bestelling en aankoop, uw surfpad op de site, data en tijdstippen van raadpleging van de site, locatiegegevens
 • sociale netwerken zoals Facebook, Instagram; Er kunnen inderdaad gegevensuitwisselingen plaatsvinden tussen MJ SPORT en sociale netwerken, wanneer u bijvoorbeeld op uw computer verbonden bent met het sociale netwerk Facebook en u een pagina van de site MJ SPORT bezoekt. Ook als u op de Instagram-knop klikt op een pagina van de MJ SPORT-website, zal Instagram deze informatie verzamelen. Als u dergelijke uitwisselingen niet wilt, raden wij u aan uit te loggen van sociale netwerken voordat u de MJ SPORT site bezoekt.
 • Data over u kunnen uiteindelijk door derden aan ons worden doorgegeven, zoals uw post- of e-mailadres, gegevens met betrekking tot uw profiel, die onze databases zullen integreren. Deze derden hebben uw gegevens op eerlijke wijze verzameld en de eventueel vereiste toestemming verkregen alvorens deze aan MJ SPORT door te geven.

Gegevens kunnen rechtstreeks van u worden verzameld of via het gebruik van de diensten van MJ SPORT of van andere entiteiten in de groep of mogelijk van onze partners of derden.
De verzamelde gegevens zijn essentieel om MJ SPORT, hun leveranciers en/of partners in staat te stellen de diensten te verlenen die via MJ SPORT worden aangeboden, om ons in staat te stellen u beter te leren kennen en met u te interageren, een gefaciliteerde relatie met het ecosysteem van MJ SPORT aan te bieden, of om u, ons of onze partners, inhoud te sturen die is afgestemd op uw profiel en uw interesses.

Wie zal waarschijnlijk toegang krijgen tot uw gegevens?

Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en voor zover dit nodig is om deze doeleinden na te streven, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan een of meer van de volgende ontvangers:

 • aan betalingsproviders en aanbieders van invordering van bedragen die u mogelijk verschuldigd bent,
  aanbieders en onderaannemers van het bedrijf MJ SPORT (bijv. IT-aanbieders, aanbieders die betrokken zijn bij de reclamesector);
 • adverteerders of partnermerken, maar in dit geval hebben laatstgenoemden geen directe of indirecte toegang tot gegevens over u en kunnen alleen gegevens met betrekking tot uw profiel, zonder dat het mogelijk is u direct of indirect te identificeren, worden gebruikt voor deze adverteerders
  administratieve of gerechtelijke autoriteiten, indien van toepassing, in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen de verdediging van onze rechten en belangen te waarborgen.

Beperking van de periode gedurende welke wij uw gegevens bewaren

De over u verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te vervullen, vermeerderd met de periode van wettelijke verjaring.
Dus in de eerste plaats worden uw accountgegevens (registratie) bewaard voor de duur van uw lidmaatschap.

Dit kan dan worden bewaard en verwerkt tot 3 jaar na uw laatste contact met ons, zodat wij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen.

De gegevens over u kunnen langer worden bewaard op grond van specifieke wettelijke verplichtingen of met betrekking tot toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen. Bij wijze van voorbeeld, gegevens kunnen worden bewaard voor:

 • 6 jaar voor belastingdocumenten;
 • 10 jaar voor boekhoudkundige documenten;
 • de gehele duur van het geding en tot uitputting van de rechtsmiddelen.

Ten slotte mogen, ingeval de betrokkenen hun rechten uitoefenen, de gegevens betreffende identiteitsdocumenten worden bewaard gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, d.w.z. gedurende maximaal 3 jaar.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Het bedrijf MJ SPORT houdt rekening, met de aard van de persoonsgegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te bewaren en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Het bedrijf MJ SPORT kiest onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen te garanderen, waaronder de veiligheid van de verwerking. De onderaannemers en dienstverleners verbinden zich ertoe een vertrouwelijkheid in acht te nemen die minstens gelijk is aan die van het bedrijf MJ SPORT.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u recht op informatie en een recht op toegang, rectificatie, verwijdering (tenzij ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons contract, of ze noodzakelijk zijn voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om onze rechten te kennen of uit te oefenen) met betrekking tot de gegevens die u betreffen, evenals het recht om richtlijnen vast te stellen over het lot van uw gegevens na uw overlijden. Hierbij wordt verduidelijkt dat MJ SPORT in het kader van het recht op toegang kan verzoeken om betaling van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten voor alle extra kopieën van de gegevens naast die welke aan u zijn verstrekt.

U hebt ook een recht op beperking van de verwerking en een recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte gegevens, dat in bepaalde gevallen van toepassing zal zijn. Daarnaast kunt u verzoeken om de uitoefening van uw recht van bezwaar op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, met inbegrip van profilering. Indien u gebruik maakt van dit recht om bezwaar te maken, zal MJ SPORT de verwerking staken, behalve wanneer er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de instelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. U kunt ook bezwaar maken tegen elke verwerking in verband met klantenwerving (met inbegrip van profilering in verband met dergelijke klantenwerving), of uw toestemming te allen tijde intrekken, voor gevallen waarin u daarom zou zijn gevraagd (de intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden)

MJ SPORT deelt u mee dat het niet verstrekken of wijzigen van uw gegevens gevolgen kan hebben bij de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de diensten en dat uw verzoeken in het kader van de uitoefening van de rechten voor follow-updoeleinden zullen worden bewaard.

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het te schrijven naar MJ SPORT, hetzij:

 • Postaal naar het adres: Rue de l'arbre courte joie 382 in 4000 Rocourt, België
 • per e-mail: support@mjsport.be met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en zo mogelijk uw klantnummer.

MJ SPORT - Cookiebeheer

Het gebruik van Cookies tijdens zijn bezoek aan de Site is bedoeld om de gebruikers van MJ SPORT in staat te stellen ten volle te profiteren van de diensten die door onze site worden aangeboden [d.w.z.: aankoop van producten, raadpleging, registratie voor aangeboden diensten, enz. ], optimalisatie van het gebruik en aanpassing (inclusief aanpassing van aanbiedingen en reclame) aan de gebruiker, gebruikt MJ SPORT Cookies.

Zolang de Klant/Gebruiker van de Site niet besluit cookies uit te schakelen, stemt hij ermee in dat MJ SPORT deze kan gebruiken. Hij kan deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren via de deactiveringsopties die hem worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid tot alle of een deel van de door MJ SPORT aangeboden Diensten kan verminderen of verhinderen.

Cookies - Definitie en nut

Sorry, dit zijn geen cookies, snoepjes of gebakjes, maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op uw computer zijn achtergebleven.

Wanneer u de website van MJ SPORT bezoekt, kan informatie over de navigatie van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) op de site worden opgeslagen in tekstbestanden, "cookies" genaamd, die op uw browser zijn geïnstalleerd. Cookies zullen worden gebruikt om uw browser te herkennen gedurende de geldigheidsperiode van het betreffende cookie.
Alleen de verstrekker van het betreffende cookie zal waarschijnlijk de informatie in het cookie kunnen lezen of wijzigen.

Dus dankzij cookies hoeft u niet telkens wanneer u onze websites bezoekt opnieuw informatie in te voeren of te downloaden. Super handig! Tegelijkertijd helpen ze ons te zien hoe u onze websites gebruikt en hoe we alles kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Ook moet worden vermeld: wij gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden.

Dus maken we gebruik van JavaScript. Dankzij dit kunnen we een aantal leuke dingen creëren, sommige in combinatie met cookies en web beacons. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw winkelwagen bijhouden of zelfs lijsten van uw eerder bekeken producten.

Sommige cookies worden gebruikt om informatie over uw producten op te slaan.

Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de site, andere stellen ons in staat het gebruik van de site te optimaliseren en de getoonde inhoud te personaliseren. Hieronder vindt u meer details over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken:

Technische cookies

Deze technische cookies zijn noodzakelijk om de site te kunnen gebruiken. Zonder deze zou u bepaalde functies van de site niet kunnen openen en gebruiken. Hiertoe behoren de cookies die u toegang geven tot uw klantenruimte, MJ SPORT sessiecookies die tijdelijk de informatie van uw sessie (bezoek aan de website) zullen opslaan. Zo hoeft u het formulier niet opnieuw in te vullen als u de pagina opnieuw laadt, of als u niet alle velden in één keer goed heeft ingevuld. Met cookies kunnen wij u herkennen in onze webshop, weten wat er in uw winkelwagen zit en of u ingelogd bent. Deze cookies stellen ons ook in staat om veiligheidsmaatregelen te implementeren.

Voorkeur cookies

Deze cookies vergemakkelijken uw toegang tot onze diensten en personaliseren uw surfgedrag op onze Site (bijvoorbeeld de weergave van producten die u eerder hebt gekocht). Dit houdt in dat de weergavevoorkeuren van uw browser worden onthouden (gebruikte taal, weergave-instellingen, gebruikt besturingssysteem, enz.) en dat de presentatie van de site tijdens uw bezoeken wordt aangepast aan de beeldscherm- of leesapparatuur en -software waarover uw terminal beschikt en die wordt gebruikt voor het surfen op de site.

Statistische cookies

Deze cookies stellen ons in staat verkeersstatistieken samen te stellen, uw gebruik van de Site te analyseren en de prestaties van onze Site te monitoren om de werking ervan te verbeteren.

We gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Zonder deze cookie missen wij uw gegevens. Wij kunnen niet zien hoe u onze webwinkel gebruikt en u moet nog langer wachten om verbeteringen te zien. Onder deze cookies kunnen we die van Google analytics noemen. Met Google Analytics meten we hoe je MJ SPORT en onze webshop gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Zonder deze cookie missen wij uw gegevens. Wij kunnen niet zien hoe u onze webwinkel gebruikt en u moet nog langer wachten om verbeteringen te zien. Het wordt na maximaal twee jaar gewist. Google deelt geen anonieme gegevens met derden.

Cookies van sociale netwerken en delen

Cookies worden waarschijnlijk gedeponeerd door sociale netwerken van derden van MJ SPORT, in het bijzonder wanneer u een van onze pagina's deelt op een sociaal netwerk.

Sociale netwerken kunnen u ook identificeren via de knoppen of modules op onze Site, zelfs als u ze tijdens het surfen niet hebt gebruikt. Het sociale netwerk kan namelijk uw surfgedrag volgen, alleen al omdat uw sessie geopend is terwijl u op de site surft. Als u deze cookies wilt vermijden, raden wij u aan uit te loggen bij alle sociale netwerken voordat u onze site bezoekt (of gebruik te maken van private browsing zoals hieronder uitgelegd), anders vindt de tracking automatisch plaats.

Daarnaast nodigen wij u uit het privacybeleid van deze netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de aard van de informatie die zij kunnen verzamelen (dat van Facebook is te vinden op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/explanation). Het is raadzaam dat iedereen zich ervan vergewist dat de gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken toezicht op en beperking van het gebruik van hun gegevens door deze sociale netwerken mogelijk maken, met name door hun gebruikersaccounts bij deze netwerken in te richten.

Advertentiecookies

Deze cookies kunnen door ons of onze partners op uw browser worden geplaatst wanneer u de website van MJ SPORT bezoekt, om u op de site of een site van derden gepersonaliseerde reclame aan te bieden en om commerciële prospectie uit te voeren.

MJ SPORT kan dus Cookies bevatten die door derden worden uitgegeven (communicatiebureau, bedrijf dat het publiek meet, leverancier van gerichte reclame, enz.) waardoor deze laatsten (tijdens de geldigheidsduur van hun Cookies) browsing-informatie kunnen verzamelen met betrekking tot de browsers die de Site raadplegen en om de reclame-inhoud te bepalen die waarschijnlijk overeenkomt met uw interessecentra om u gerichte reclame te sturen, rekening houdend met uw browsing-geschiedenis die door de derde partij is verzameld.

U kunt op elk moment voorkomen dat er informatie over u wordt verzameld door deze third-party Cookies, door op de corresponderende links te klikken (zie het hoofdstuk over het beheer en gebruik van cookies).
De uitgifte en het gebruik van Cookies door deze bedrijven zijn onderhevig aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Dus, wanneer u een site van een derde bezoekt die advertentieruimtes bevat, kunnen deze ruimtes een of meer advertenties van de MJ SPORT Site bevatten. Het doel is bijvoorbeeld om het aantal weergegeven advertenties te beperken door het aantal bekeken advertenties te meten. Vervolgens is het ook om de reclame-inhoud die op onze site wordt ingevoegd aan te passen aan uw interesses. Ten slotte kunnen wij onze klanten ook gepersonaliseerde reclameboodschappen sturen die specifiek voor hen bestemd zijn, door middel van elektronische prospectie of door ze op de terminal weer te geven binnen advertentieruimten die cookies bevatten die door onze site zijn uitgegeven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de persoonsgegevens die onze klanten meedelen, met name bij de inschrijving of bij de toegang tot een van de diensten van de site. Onder deze cookies kunnen we noemen:

 • Microsoft Reclame: Deze cookie kan zien welke producten u interesseren. Zo kunnen we u relevantere advertenties aanbieden in Microsoft Advertising. Zonder deze cookie zou u geen gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangen. Deze cookie wordt na 90 dagen gewist. Microsoft deelt anonieme gegevens met derden.
 • Google Advertising: Met deze Google cookie kunnen wij weten hoe u MJ SPORT gebruikt. Dankzij deze kennis kunnen wij betere keuzes maken in de producten die wij u voorstellen. Maar ook om u aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren. Zonder deze cookie zou u deze gepersonaliseerde aanbiedingen op onze website, in onze nieuwsbrief en in uw e-mails niet ontvangen. Deze cookie is afkomstig van Google en wordt na maximaal twee jaar gewist. Google deelt geen anonieme gegevens met derden.
 • Facebook: deze cookie kan zien welke producten u bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties op Facebook laten zien. Deze cookie is afkomstig van Facebook en blijft maximaal 2 jaar actief. Zonder deze cookies zou u geen gepersonaliseerde aanbiedingen krijgen. Facebook deelt geen informatie met derden.
 • MailerLite: Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, kunnen wij u meer gerichte aanbiedingen doen. Een soort gepersonaliseerde nieuwsbrief in het kort. Hiervoor gebruiken wij een mailmarketing software, MailerLite. Zonder MailerLite cookies zou u al die nieuwsbrieven missen die speciaal voor u zijn voorbereid.

De bewaartermijn

Cookies worden maximaal dertien (13) maanden bewaard vanaf het moment dat ze op uw terminal zijn geplaatst. Na het verstrijken van de geldigheidsduur of indien u uw cookies handmatig hebt verwijderd, zal uw toestemming opnieuw worden gevraagd.

Cookie beheer

Het opslaan van een cookie in een terminal is afhankelijk van uw voorafgaande toestemming. Daarom wordt bij uw eerste bezoek aan de Site een informatiestrookje getoond om u te informeren dat u door uw navigatie voort te zetten de opslag van cookies op uw terminal accepteert.

U kunt het plaatsen van cookies op uw terminal weigeren. De weigering om cookies te installeren of het wissen ervan kan echter leiden tot een verslechterde werking van het gebruik van de Site. De gevolgen kunnen in geen geval worden beschouwd als zijnde de schuld van MJ SPORT.

Wenst u geen cookies te ontvangen, dan kunt u de instellingen van uw internetbrowser (Safari, Firefox, Chrome, internet explorer, etc.) aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Dit zal bepaalde functies uitschakelen, zoals online bestellen. U zult nog steeds de website kunnen bezoeken voor informatie over onze promoties en producten.

U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment beheren en wijzigen.

Om alleen cookies van bepaalde bronnen te vermijden, kunt u de volgende website bezoeken: www.youronlinechoices.com.

Hoe de cookie geschiedenis te verwijderen.

Hier zijn enkele verklaringen om de verwijdering zelf te doen.

In Chrome

Klik op de 3 puntjes, rechtsboven. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsergegevens wissen.
In het menu "Browsergegevens wissen", bovenaan, kunt u bij "periode" de periode kiezen die u wilt wissen. Daaronder kunt u aangeven welke items u wenst te verwijderen. Kies in ieder geval "Cookies en andere sitegegevens".
Klik op "gegevens verwijderen"

In Safari

Open Safari en ga naar Safari > Preferences > Privacy > Manage website data en verwijder de links die u wilt of klik op "delete all"

In Firefox

Klik op de 3 regels van het menu, rechtsboven, klik op Preferences > Privacy & Security > "Cookies & Site Data" sectie > Manage Data > verwijder de links die u wilt of klik op "Delete All" > wijzigingen opslaan.

In Microsoft Edge

Klik op het ... icoon rechtsboven in het venster om het instellingenmenu te openen en kies Instellingen.
In de sectie Browsegegevens wissen, klik op Kies Items om te wissen.
Vink het vakje Cookies en Opgeslagen Website Gegevens aan (en eventueel ook andere) en klik op Wis. Sluit vervolgens het instellingenvenster.

In Internet Explorer

Klik op het wiel, rechtsboven > Security > Delete browsing history > selecteer "Cookies en website data" en klik op "delete".

De Klant kan ook verbinding maken met platforms, die digitale reclameprofessionals groeperen die het mogelijk maken de bedrijven te kennen die op deze platforms zijn geregistreerd en hem de mogelijkheid bieden de Cookies te weigeren of te aanvaarden die zij gebruiken om, afhankelijk van wat zij verzamelen, de advertenties aan te passen die op zijn browser kunnen worden getoond.

Dit Europese platform is een gecentraliseerde interface die de Klant in staat stelt zijn weigering of aanvaarding van Cookies van een bepaalde professional kenbaar te maken.

Deze procedure verhindert niet dat er reclame wordt getoond op de websites die de Klant bezoekt. Het zal alleen technologieën blokkeren die het mogelijk maken advertenties af te stemmen op de interesses van de Klant.

Het zal niet voorkomen dat advertenties worden getoond op websites die de Klant bezoekt.

Het is ook mogelijk om te browsen in private browsing (incognito) waardoor alle vorige cookies niet actief blijven.